De afgelopen dagen krijgen wij veel vragen over het steunpakket die het kabinet heeft aangekondigd.
Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om een beroep te doen op 1 van de regelingen in het steunpakket omdat de aanvraagprocedure en de voorwaarden nog niet (definitief) bekend zijn.

Wat ik wel kan aanvragen is bijzonder uitstel van betaling belasting en het aanpassen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting.

 

Het steunpakket

In dit bericht een toelichting op de volgende steunmaatregelen die het kabinet bekend heeft gemaakt, en de bijbehorende voorwaarden zoals die nu bekend zijn :

 

 • Tegemoetkoming van de loonkosten
 • Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • Compensatieregeling getroffen sectoren.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 • Aanpassen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting; vennootschapsbelasting

Daarnaast zijn er steunmaatregelen aangekondigd op het gebied van de garantieregeling voor financieringen en rente korting op microkredieten bij Qredits.

Ook zijn er verschillende “particuliere” initiatieven aangekondigd.
Met name het initiatief van de banken om uitstel van aflossing leningen te verlenen aan ondernemers. (En in ieder geval bij de ABN AMRO geldt dit ook voor de betaling van rente en aflossing op de Hypotheek lening)

Wanneer wij kunnen ondersteunen bij de aanvraag van 1 van de regelingen (zodra dit mogelijk is) of wanneer je meer informatie wil over 1 van de maatregelen die ik niet in deze mail heb benoemd, neem dan contact met ons op.

Zodra er meer bekend wordt over de procedures en voorwaarden dan brengen wij je natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten.

Vermoedelijk dient de aanvraag ingediend worden bij het UWV.

De op dit moment bekende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn:

 

 • Bij de aanvraag committeer je je vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld)
 • Als referentiepunt voor het bepalen van de omzetdaling geldt de omzetdaling  vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 % van de loonsom van een werkgever;
  • indien 60 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 54 % van de loonsom van een werkgever;
  • indien 30 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 27 % van de loonsom van de werkgever.

Op basis de gegevens die je vermeldt in de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt de aanvraag getoetst en definitief vastgesteld op basis van de werkelijke daling in de omzet en de werkelijke loonsom

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract..

De uitkering is niet afhankelijk van het feit of de werknemer voldoende WW rechten heeft opgebouwd.

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Deze regeling dient aangevraagd te worden bij jouw (woon) gemeente en wordt toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en is in ieder geval tot 1 juni 2020 van toepassing. Ook wanneer er pas in de loop van deze periode financiële problemen  komen kan de regeling op dat moment nog worden aangevraagd.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en inkomen (maximale ondersteuning is € 1500,00 per maand). Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz.  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Aan welke eisen moet je voldoen ?

 

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Welke informatie heeft de gemeente nodig om de aanvraag in behandeling te nemen

Op dit moment is dat nog niet bekend maar de gemeente moet na kunnen gaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar jouw inschrijving bij de KvK en naar jouw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en kan dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over jouw onderneming, bijv. in welke sector je werkt en of je personeelsleden in dienst hebt.
Hiermee helpt je de gemeente om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

Deze regeling moet vermoedelijk worden aangevraagd bij het ministerie van economische zaken.

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder (Horeca; Transportsector (Taxi); Reisbranche), maar ook in andere sectoren geld dat zij het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken en mogelijk in de problemen (zijn ge-) komen vanwege de 1,5 meter afstandseis..
Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in de genoemde sectoren. Er wordt binnenkort  een overzicht van bedrijven gepubliceerd die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig wordt dit overzicht geactualiseerd wanneer door voortschrijdend inzicht blijkt dat ook andere sectoren hiervoor in aanmerking komen.
Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van
€ 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren.
Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig kan dit overzicht geactualiseerd worden.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Deze regeling dient aangevraagd te worden bij de belastingdienst

 

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt nu  eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen.
De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.
Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,1%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,1 %. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Verlaging van de voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie ZvW of vennootschapsbelasting?
Dan kunt ik de voorlopige aanslag voor jou wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald.